Cookies

Dunavast B.V. (hierna: Dunavast) en haar dochterondernemingen respecteren uw privacy. Om u van dienst te zijn, hebben wij soms persoonlijke gegevens van u nodig. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens verzamelen, beschermen en verwerken.  Dunavast is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het privacybeleid is van toepassing op Dunavast en haar dochterondernemingen, op de website www.dunavast.nl (hierna de “Website”) en de diensten (de “Diensten”) die wij als eigenaar en verhuurder van vastgoed aanbieden.

1. Doel van en rechtsgrond voor de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten op het gebied van vastgoedbeheer, waaronder huurbemiddeling. Aanvullend verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder administratie, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van de Website en voor statistische- en analysedoeleinden met het oog op managementinformatie. In deze informatieproducten wordt informatie alleen op geaggregeerd niveau verwerkt opdat deze niet tot natuurlijke personen is te verwerken.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van (huur)overeenkomsten die wij met u sluiten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

2. Welke persoonsgegevens

Indien u de Website bezoekt verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • De naam van de browser die u gebruikt;

 • Het besturingssysteem dat u gebruikt;

 • De serviceprovider waarmee u internettoegang hebt;

 • Het device dat u gebruikt;

 • Locatiegegevens;

 • Surfgedrag en acties.

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Indien u zich registreert en/of gebruik maakt van onze Diensten waaronder de totstandkoming en uitvoering van een (huur)overeenkomst, verwerken wij de volgende persoonsgegevens in de situatie van een woning:

 • Naam;

 • Geslacht;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • Emailadres;

 • Geboortedatum;

 • Burgerlijke staat

 • Documentnummer van uw paspoort of ID;

 • Betaalgegevens;

 • Inkomensgegevens;

 • Gezinssamenstelling;

 • Andere gegevens die relevant zijn in het kader van de uitvoering van onze diensten.

Voor de totstandkoming en uitvoering van een (huur)overeenkomst inzake een winkelruimte of bedrijfsruimte, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Namen van de bestuurders/gevolmachtigden;

 • Kopie identiteitsbewijs bestuurders/gevolmachtigden;

 • Betaalgegevens;

 • Bedrijfsinformatie;

 • Informatie uit externe gegevensbronnen, waaronder het handelsregister van de Kamer van Koophandel en/of van een kredietwaardigheidsonderzoekbureau;

 • Andere gegevens die relevant zijn in het kader van de uitvoering van onze diensten.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden gebruikt voor statistisch onderzoek, zodat wij onze vastgoedportefeuilles kunnen blijven optimaliseren.

3. Herkomst van de persoonsgegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons bekendmaakt, of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgen, bijvoorbeeld handelsinformatiebureaus, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster, of door middel van uw bezoek aan onze website (www.dunavast.nl).

4. Ontvangers van de persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de genoemde verwerkingsdoelen. Bij het aangaan van een huurovereenkomst wordt informatie soms uitgewisseld met handelsinformatiebureaus.

Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door ons ingeschakelde opdrachtnemers, zoals bijvoorbeeld onderhoudsbedrijven en ICT-dienstverleners. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met aan Dunavast gelieerde vennootschappen. In het geval van woningverhuur kunnen gegevens van vertrekkende woninghuurders worden gedeeld met woningzoekers. Ook kan het zijn dat wij een wettelijke verplichting hebben om gegevens door te geven.

Wij zullen ervoor zorgen dat er passende maatregelen worden genomen ter beveiliging van uw persoonsgegevens wanneer wij deze doorgeven aan derde partijen. Onderdeel van deze maatregelen kan het sluiten van een verwerkersovereenkomst zijn.

5. Bewaartermijn

Dunavast bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Voor het vaststellen van de bewaartermijn zijn mede relevant het voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen, verjaringstermijnen en (de looptijd van) geschillen.

6. Bescherming

Dunavast vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens worden beschermd en leeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming na. Dunavast treft passende beveiligings- en organisatorische maatregelen, zodat uw persoonsgegevens veilig en op de juiste wijze worden verwerkt. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

7. Uw rechten

U hebt het recht om Dunavast te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn hebt u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om Dunavast te verzoeken om de gegevens te wissen.In bepaalde gevallen mag u ons vragen om een kopie van uw gegevens en om doorgifte van deze kopie aan een andere partij.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met Dunavast per brief of email via de hieronder genoemde contactgegevens. U zult zich eerst afdoende moeten legitimeren, zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen. Uw verzoek wordt binnen een maand, nadat uw verzoek door Dunavast is ontvangen, beantwoord. Uitsluitend indien er bijzondere omstandigheden zijn dan kan uw verzoek binnen drie maanden nadat u uw verzoek heeft gedaan worden beantwoord. Indien van deze verlenging gebruik wordt gemaakt, dan verneemt u dit binnen een maand nadat uw verzoek door Dunavast is ontvangen.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

De genoemde rechten kunnen in bepaalde situaties worden beperkt. Bijvoorbeeld in het geval wij een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te verwerken.

8. Wijzigingen en Contact

Dit privacybeleid kan wijzigen, bijvoorbeeld wanneer nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest recente versie van het beleid is steeds beschikbaar op onze website: www.dunavast.nl. Wij raden u aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Dunavast heeft een functionaris voor de gegevensbescherming die erop toeziet dat persoonsgegevens op de juiste wijze worden verwerkt. Indien u een vraag, tip of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Dunavast en/of van één van haar verwerkers, dan kunt u uw vraag, tip of klacht per e-mail richten aan info@dunavast.nl of per post aan Dunavast t.a.v. afdeling Compliance, Hoge Rijndijk 306A, 2314AM Leiden.